Integritets- Sekretess- och Personuppgiftspolicy

Avdelningar på sajten och dess tillgänglighet och begränsningar

Generellt

På Swingland är det du som användare som avgör vilken information du vill dela med dig av genom att använda sidans sekretessinställningar. Du kan välja att visa samtliga delar av din profil enligt följande:

 1. Endast för dig själv
 2. Endast för vänner på sidan
 3. Offentligt för alla medlemmar på sidan
 4. Offentligt för vem som helst

Det enda du inte kan göra egna sekretessinställningar för är ditt användarnamn och profilbild, som kan komma att visas för vem som helst. Välj därför namn och bild med omsorg.

Swinglands som sajt kan delas in i tre olika kategorier:

 1. Den enskilde medlemmens personliga sidor
 2. Enskild kommunikation mellan medlemmar
 3. Kommunikation i sajtens allmänna utrymmen.

Nedan följer en förklaring kring respektive utrymme, och vilka förutsättningar som gäller för dessa.

 1. Den enskilde medlemmens personliga sidor

Under denna kategori återfinns sådan som medlemmens profil och presentationstexter, bilder, bildtexter, filmklipp, kommentarsfält med mera.

Här gäller följande villkor:

 • Varje medlem får fritt publicera i sina personliga sidor i linje med varje medlemsnivås villkor. Medlemmen ansvarar själv för att allt som publiceras gör det i enlighet med sajtens communityregler och gällande lagstiftning. Särskilt viktigt är att medlemmen agerar i linje med alla avbildade och nämnda personers samtycke, och att medlemmen är införstådd med och agerar utefter att ett givet samtycke när som helst kan återkallas.

 • Materialet medlemmen publicerar kan komma att användas på övriga platser på sajten och visas för fler användare, så länge medlemmens sekretessinställningar tillåter detta. Material kan återges och hänvisas till från översikter, händelseflöden och liknande delar utanför medlemmens egna presentation.

 • Återfinner du olämpligt innehåll hos en annan medlem bör detta skyndsamt anmälas till administratör via direktmeddelande, kontaktformuläret eller till info@swingland.se

 • Medlemmen har själv rätt att avgöra vilka kommentarer, svar eller liknande som får finnas i dennes personliga sfär. Medlemmen är fri att själv moderera, anmäla eller radera denna typ av innehåll utan vidare tillstånd eller varning.

 1. Enskild kommunikation mellan medlemmar

   

Under denna kategori återfinns saker som direktmeddelanden, mail eller chattar som sker privat mellan två eller flera personer i en avgränsad dela av communityt.

Här gäller följande villkor:

 • Varje medlem ansvarar för att det den skickar i dessa delar av sajten följer sajtens communityregler och gällande lagstiftning. Det som disukteras på detta vis i enskilda digitala rum bör stanna där, så länge inte samtliga deltagares samtycke för publicering någon annanstans inhämtats. Medlemmarna bör också undvika att i dessa forum diskutera tredje person som inte deltar i diskussionen.
 • Det mail- och chattinnehåll som en medlem skickar kopieras till mottagarens mail eller chatt och den skickade kopian tillfaller mottagaren.
 1. Kommunikation i sajtens allmänna utrymmen

   

Under denna kategori återfinns saker som allmänna forum, flöden, publika grupper, blogg- eller dagboksposter, digitala uppslagsverk, allmänna chattrum med mera.

Här gäller följande villkor:

 • Varje medlem ansvarar för att det den skickar i dessa delar av sajten följer sajtens communityregler och gällande lagstiftning. I allmänhet ska hållas en god och trivsam ton. Inga personuppgifter får publiceras, varken dina egna eller andras. Inlägg som inte följer sajtens regler kan utan förvarning modereras bort och efterföljas med en varning och/eller avstängning från sajten i enlighet med communityreglerna. Upptäcker du något olämpligt, rapportera detta omgående till sajtens administratörer via direktmeddelande på sajten, via kontaktformuläret eller via info@swingland.se
 • Skrivna inlägg, här publicerat material och genmälen tillfaller Swingland, kan visas för andra i anslutning till aktuell avdelning och kan utan förvarning kan disponeras, modereras, anmälas eller raderas av Swingland eller dess administratörer, gruppadministratörer eller av dessa utsedda moderatorer.
 • Skrivna inlägg, publicerat material och kommentarer kan komma att återges i översikter, händelseflöden och liknande.

Material som skickas och/eller publiceras av en medlem kan vara föremål för rapportering, anmälan eller omdömen av andra medlemmar. Vid en anmälan kommer det anmälda materialet att granskas av sajtens moderatorer och/eller administratörer och åtgärder vidtas utefter deras bedömning.

Exempel på åtgärden kan vara men är inte begränsat till:

 • Varningar
 • Tillfällig eller permanent begränsning av eller raderande av publicerat material
 • Begränsning av tillgång till hela eller delar av sajten
 • Sänkning av behörighet eller medlemskapsnivå (Om detta är en konsekvens i form av diciplinär åtgärd på grund av medlemmens beteende görs inga återbetalningar. Medlemmen kommer heller inte att kompenseras på något annat sätt)
 • Vid misstanke om brott; Polisanmälan

Integritets- och personuppgiftspolicy

Generellt

En personuppgift är en uppgift som kan användas för att identifiera en fysisk person, till exempel ett personnummer, telefonnummer, bild eller namnuppgifter. Swingland värnar om din personliga integritet och din rätt att själv bestämma vem dessa uppgifter delas med. Vi strävar därför efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter Swingland behandlar om dig, varför vi gör det och hur dina personuppgifter hanteras. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot Swingland och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Vi gör årligen bedömningar kring om ändamålen med behandling av uppgifter kvarstår, om inte kommer uppgifterna att raderas.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder eller filmer till webbplatsen bör du undvika att ladda upp filer där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Vilka personuppgifter registreras?

För att inneha ett medlemskap krävs att du knyter en e-postadress till ditt konto. Vi lagrar även de IP-adresser du använder för att logga in på sajten. Detta för att förhindra att någon annan försöker logga in på ditt konto, samt för att sajtens administratörer ska kunna skydda medlemmar mot missbruk. Vi efterfrågar din ålder för att säkerställa att du är minst 18 år gammal, då inga minderåriga skall ha tillgång till sajten. Du kan när som helst korrigera din ålder så att den stämmer. Behandlingen av desssa data baserar sig på en intresseavvägning för att Swingland ska kunna upptäcka eventuella missbruk och för att kunna upprätthålla en trygg och ordnad miljö för samtliga medlemmar. Swinglands berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt. Varken din mailadress eller IP-adresser är tillgängliga för någon annan, så länge du inte själv väljer att publicera dessa. Vi kommer heller aldrig att sälja dessa vidare, eller av annan anledning lämna ut dem till någon annan, så länge du inte givit ditt uttryckliga samtycke. Om du avslutar ditt medlemskap raderas din e-postadress och ålder från vårt system. I parprofiler räcker att en av parterna önskar att kontot stängs för att denna åtgärd ska utföras.

Utöver detta kan du själv välja att på din presentation (genom texter, inlägg, profilfält med mera) vara så offentlig eller anonym du vill. För att få tillgång till vissa sektioner på sajten kan du få frågan om att komplettera dina uppgifter, då dessa är nödvändiga för att den delen av sajten ska fungera. När du anger land, region, stad, sexuella preferenser, specificerar vad du söker, vilka klubbar du besöker, skriver presentationstexter och lägger till bilder och filmer är det för att få en mer relevant sajtmiljö där du på ett enkelt sätt kan komma i kontakt med likasinnade och lättare knyta sociala kontakter. Detta då ni kan se (och sajten kan visa) hur ni matchar och sajten kan erbjuda rekommendationer och ”matchningar” utifrån ömsesidiga person- och kontaktönskemål. Genom öppenhet bidrar du till en trygg och trivsam sajtmiljö, och ökar också dina och andras chanser att hitta det ni söker. Anger du födelsedatum kan andra medlemmar se din ålder, och med en utförlig presentationstext ger du andra medlemmar en bättre inblick i vem du är som person vilket kan vara en stor fördel. Genom att fylla i ditt användarnamn på andra sajter och/eller tjänster gör du det lättare för andra att hitta dig på andra plattformar, likväl som att det bli lättare att hitta dig på Swingland om ni först mötts på en annan plats. Grunden för behandling av alla dessa uppgifter baseras på frivillighet och samtycke, som medlem kan du när som helst ändra, behålla, radera eller ändra sekretessinställningar för dessa uppgifter. Dessutom kan du alltid återkalla allt samtycke genom att ta bort din profil helt. I det läget sparas endast de uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara, som exempel men inte begränsat till bokföringstekniska skäl.

Hur uppgifter normalt används och av vem

Personuppgifter från medlemmar används endast inom ramen för Swinglands verksamhet. I det ingår att de uppgifter du väljer att bidra med visas i communityt och används för communityts funktioner (exempelvis går det att delta i funktion som gör dig sökbar utefter kön om du angett kön). Om Swingland behöver sända dig e-post med anledning av att du tappat bort ditt lösenord, har begärt notifieringsutskick eller annan anledning där Swingland behöver kommunicera med dig så används din e-postadress till detta. Vi kan också komma att skicka ut erbjudanden till dig via e-post både från oss och från samarbetspartner, men vi låter aldrig någon annan använda eller ta del av dina uppgifter. Erbjudanden kan komma att riktas både mot samtliga medlemmar och mot utvalda målgrupper.

E-postutskick kan ge via länder utanför EU/EES. Den information du väljer att skriva in och som visas på din personliga profil och i de allmänna utrymmena på sajten kan på olika sätt ses av andra medlemmar, i övrigt lämnar Swingland aldrig ut uppgifter till någon utomstående.

Undantag från ovan

Vissa uppgifter är Swingland enligt lag skyldiga att spara, som exempelvis det som styrs av bokföringslagstiftning om du gjort något köp på Swingland. I dessa fall måste transaktionsinformation sparas i minst 7 år. Swingland grundar lagringen på att vi har en rättslig förpliktelse att lagra informationen.

Ett annat undantag från ovanstående är i händelse av tvist, rättsligt process, anmälan eller förberedelse för anmälan. Swingland kommer att lämna ut den information som begärs av åklagare vid en straffrättslig process, men inte till enskilda parter vid civilrättsliga tvister. Swingland kan dock spara den efterfrågade informationen under längre tid, i de fall risk för en senare straffrättslig process föreligger. Detta är dock en möjlighet och inte en skyldighet från vår sida.

Swingland kan också spara information för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara en parts anspråk. Behandlingen baseras då på en intresseavvägning, där Swinglands berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara en parts anspråk. Myndigheter kan göra förfrågningar eller så kan Swingland ombedjas att göra utdra av medlemmars data i enlighet med gällande lagstiftning. Av Swingland utsedd representant kan göra utdrag av information du förfogar över som underlag vid begäran från myndighet, misstanke om brott och/eller regelöverträdelse. Behandlingen baseras då på en intresseavvägning, där Swinglands berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att upprätthålla sajtens säkerhet, trivsel, trygghet och ordning. Den rättsliga grunden för processen är att tillhandahålla datautdrag till myndigheter baseras på att vi har en rättslig förpliktelse att göra så.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter, nedan följer en sammanfattning av dessa. För fullständig information om dina rättigheter, se avsnitt 3-5 i Dataskyddsförordningen.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag
  Du har rätt att få svar på om Swingland behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har, har du rätt till information om bland annat vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge Swingland lagrar dina personuppgifter. Vid frågor kring detta, se kontaktinformation längst ner på denna sida.
 • Rätten till dataportabilitet
  Du har rätt att behära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Swingland i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Swingland överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke. Vid frågor kring detta, se kontaktinformation längst ner på denna sida.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter
  Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad. Vid frågor kring detta, se kontaktinformation längst ner på denna sida.
 • Radering av vissa uppgifter
  Du har rätt att begära att Swingland raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som Swingland samlade in personuppgifterna för. Du kan dock inte begära att Swingland raderar uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara. Vid frågor kring detta, se kontaktinformation längst ner på denna sida.
 • Invändning mot behandling av personuppgifter
  Du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot Swinglands behandling av dina personuppgifter. Vid frågor kring detta, se kontaktinformation längst ner på denna sida.
 • Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter
  Du har rätt att begära en begränsning av Swinglands behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en viss tid som ger Swingland möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Vid frågor kring detta, se kontaktinformation längst ner på denna sida.
 • Klagomål
  Om du har klagomål avseende Swinglands behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådan klagomål till myndighet för integritetsskydd. Vid frågor kring detta, se kontaktinformation längst ner på denna sida.

Kontakt i personuppgiftsärenden

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Samtliga ärenden gällande personuppgifter skall riktas till administratörerna på sajten antingen via kontaktformuläret eller via mail till info@swingland.se. Alla personuppgiftsärenden har särskild prioritet och hanteras skyndsamt.

Du har även rätt att klaga hos tillsynsmyndighet om du trots kontakt med oss anser att vi inte erbjuder dig den nivå av service lagen påbjuder i personuppgiftsärenden.

Ändringar i integritetspolicyn

Swingland förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på sajten och/eller på annat sätt som Swingland finner lämpligt.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up